top of page

Política de privacidade

De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, informamos: a empresa propietaria de xeneme.com é XENEME Intervención Social S.L.L, con CIF número B15893159 e enderezo a estes efectos en Igrexa,39, Luou, 15883, Teo, A Coruña; con correo electrónico de contacto: info@xeneme.com

 

 

Protección de datos de carácter persoal segundo a LOPDDD

XENEME, En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informa que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información, inclúense nos ficheiros específicos de usuarios dos servizos de XENEME.

 

A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de XENEME, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta.


XENEME adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes. O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE).

 

O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través de:

email a: info@xeneme.com ou na dirección: igrexa,39, Luou, 15883, Teo, A Coruña

 

O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios a info@xeneme.com

 

 

Finalidade do tratamento dos datos persoais: Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?

En XENEME, trataremos os teus datos persoais aportados voluntariamente, coas seguintes finalidades:

 

1. En caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través de XENEME, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.

 

2. Envío de información solicitada polo usuario/a.

 

3. Remitir boletíns (newsletters), así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade de XENEME e do sector. Lembrámosche que podes opoñerche ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico á dirección indicada anteriormente.

 

 

Por canto tempo se conservan os datos persoais solicitados?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puidesen derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.

 

Lexitimación:

O tratamento dos teus datos realízase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

 

1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de XENEME.

 

2. O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que che informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidade, que, tras a lectura desta, en caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa.

 

Destinatarios:

Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo a XENEME, salvo obrigación legal.

 

 

Datos recompilados por usuarios dos servizos

Nos casos en que o usuario inclúa ficheiros con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamento compartido, XENEME non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RGPD.

 

 

Retención de datos en conformidade á LSSI:

XENEME informa de que, como prestador de servizo de aloxamento de datos e en virtude do establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI), retén por un período máximo de 12 meses a información imprescindible para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se iniciou a prestación do servizo. A retención destes datos non afecta ao secreto das comunicacións e só poderán ser utilizados no marco dunha investigación criminal ou para a salvaguardia da seguridade pública, poñéndose ao dispor dos xuíces e/ou tribunais ou do Ministerio que así os requira.

 

A comunicación de datos ás Forzas e Corpos do Estado farase en virtude do disposto na normativa sobre protección de datos persoais.

 

Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI, XENEME non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios destas.

 

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, XENEME si está autorizado ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de XENEME que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente.

 

En todo caso, o usuario, tras acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle faga chegar máis información comercial.

bottom of page